Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

  • A&D Solutions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: A&D Solutions gevestigd aan Habraken 2601-2605, 5507 TR te VELDHOVEN, ; 

  • Diensten: de diensten die in het kader van de overeenkomst aan de Klant worden geleverd; 

  • Product: het product dat A&D Solutions in het kader van de overeenkomst aan de Klant levert; 

  • Klant: de wederpartij en de van diens concern deel uitmakende rechtspersoon die met A&D Solutions een overeenkomst aangaat; 

  • Offerte: een aanbod van A&D Solutions waaronder maar niet uitsluitend prijsopgaven en prijslijsten en andere relevante informatie;

  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen A&D Solutions en de Klant; 

  • Tarieven: op enig moment gehanteerde tarieven, verzendtarieven en toeslagen van vervoerder;

  • Vervoerder: de door A&D Solutions ingeschakelde vervoerder namens de Klant voor het leveren van de dienst of product;

  • Website: de website www.aendsolutions.com, welke door A&D Solutions wordt beheerd;

  • Bijlage: de bijlage die aan de Algemene Voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden. 

Artikel 2 Algemene toepasselijkheid en regelgeving

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen A&D Solutions  en de Klant waarop A&D Solutions
deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met A&D Solutions voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 

2.2          A&D Solutions heeft het recht tussentijds eenzijdige wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Bij tussentijdse wijzigingen in de algemene voorwaarden heeft de Klant het recht de Overeenkomst op te zeggen zonder dat A&D Solutions enige schadevergoeding verschuldigd is aan de Klant. 

Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de algemene voorwaarden, niet dwingendrechtelijke bepalingen in de wet of in artikel 2 vermelde verdragen met onderstaande bepalingen, gelden de onderstaande bepalingen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 

3.1         Alle offertes van A&D Solutions zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2         De Overeenkomst, inclusief wijzigingen en aanvullingen zijn voor A&D Solutions slechts bindend indien schriftelijk bevestigd en getekend door een rechtsgeldig en tekeningsbevoegd functionaris van A&D Solutions. Een toezegging van een vertegenwoordiger van A&D Solutions is slechts geldig wanneer deze is bevestigd door een vertegenwoordigd functionaris van A&D Solutions.  

3.3         Voor aanbieding van een partij kan A&D Solutions aanvullende voorwaarden voor aanbieden stellen wat betreft onder andere het tarief,
het minimum aan te bieden aantal en tijdstip van aanbieding.

3.4          A&D Solutions is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk- zet- of programmeerfouten in haar offerte, mailings of op de website. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is A&D Solutions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 

3.5          Een samengestelde prijsopgave verplicht A&D Solutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.6         Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

3.7         Verstrekte offertes en prijslijsten dienen door de Klant vertrouwelijk te worden behandeld. 

3.8         Overeenkomsten kunnen door de Klant niet worden geannuleerd zonder schriftelijke toestemming van A&D Solutions tenzij partijen schriftelijke overeenstemming hebben bereikt omtrent de schadeloosstelling die de Klant aan A&D Solutions verschuldigd is bij een door A&D Solutions geaccepteerde opzegging van de overeenkomst.

3.9          De uit hoofde  van de overeenkomst verschuldigde vergoeding volgt uit de bij acceptatie voor de overeengekomen service geldende tarieven en uit de door A&D Solutions geregistreerde gegevens ten aanzien van onder meer aantal, gewicht, afmetingen en bestemming van de zending. 

 Artikel 4 Registratie en geheimhouding  

4.1          Om gebruik te kunnen maken van diensten wordt de Klant door A&D Solutions geregistreerd in het systeem. 

4.2          Nadat A&D Solutions de Klant heeft geregistreerd, ontvangt de Klant een bevestigingsmail en kan de Klant gebruik maken van de diensten. 

4.3          Alle gegevens die de Klant overhandigd aan A&D Solutions dienen juist en volledig te zijn.

4.4          De Klant is verplicht tot geheimhouding omtrent door A&D Solutions verstrekte offertes, overeenkomsten, inlogcodes evenals alle correspondentie, informatie, kennis en-of documentatie die betrekking heeft op A&D Solutions, aangeleverd is door A&D Solutions en/of anderszins in het bezit c.q. ter kennis is gekomen van de Klant in het kader van de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, behoudens voor zover het publiekelijk bekend is of ter zake waarvan A&D Solutions schriftelijk toestemming heeft gegeven voor gehele of gedeeltelijke opheffing van de geheimhoudingsverplichting. 

4.5          A&D Solutions kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien ongeautoriseerde 
derden gebruik maken van de inlogcodes van de Klant. 

4.6          De Klant zal vertrouwelijke informatie niet gebruiken en/of openbaren. Ook niet voor commerciële en/of marketing doeleinden. De Klant staat er jegens A&D Solutions voor in dat derden en/of haar werknemers deze geheimhoudingsverplichting blijvend naleven.

4.7          De verplichting tot geheimhouding blijft ook na levering of het eindigen van een Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst  

5.1        De diensten die A&D Solutions levert, staan duidelijk op de website omschreven. 

5.2        A&D Solutions zal de werkzaamheden naar beste vermogen en zorgvuldig handelend uitvoeren, gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie en de aard van de opdracht. 

5.3       A&D Solutions is slechts gehouden tot uitvoering van de overeenkomst indien de Klant de door A&D Solutions verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door A&D Solutions gewenst, heeft verstrekt. 

5.4         A&D Solutions heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen,   goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst  geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten onverminderd de rechten en verplichtingen van A&D Solutions uit hoofde van de overeenkomst en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. 

5.5        A&D Solutions is nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden of schade van welke aard of uit welke hoofde dan ook, veroorzaakt door deze derden, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.

5.6        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door A&D Solutions geleverde Producten voor risico van de Klant van het moment van levering.

5.7      A&D Solutions is gerechtigd om de website tijdelijk buiten gebruik te zetten in het geval van onderhoud.

Artikel 6 Meerkosten  

Indien de overeenkomst op verzoek van de Klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. De Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten. A&D Solutions zal pas een aanvang maken met de werkzaamheden die de meerkosten met zich meebrengen nadat de Klant daarmee akkoord is gegaan, tenzij er sprake is van een noodgeval. 

Artikel 7 Wijziging bedrijfsgegevens  

Indien de Klant verhuist dan wel het factuuradres of e-mailadres van de Klant wijzigt, dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres of zijn nieuw e-mailadres schriftelijk of via de e-mail aan A&D Solutions mede te delen. 

Artikel 8 Verplichtingen van de Klant 

De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan A&D Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van  de overeenkomst, tijdig aan A&D Solutions ter beschikking worden gesteld. De Klant is zelf verantwoordelijk voor apparatuur en overige benodigdheden, zoals een printer en een internetverbinding, welke vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst. Indien de Klant gegevens aan A&D Solutions ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door A&D Solutions voorgeschreven specificaties. De Klant is gehouden A&D Solutions onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De Klant vrijwaart A&D Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is. De Klant zal alle medewerking verlenen aan A&D Solutions welke redelijkerwijze van hem verwacht kan worden bij en ten behoeve van het leveren van de dienst. Indien de Klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die A&D Solutions daardoor heeft moeten maken voor rekening van de Klant. 

Artikel 9 Geheimhouding/Relatiebeding  

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. De Klant dient de tarieven van A&D Solutions niet aan derden bekend te maken.

Het is een opdrachtnemer verboden om tijdens de looptijd van de overeenkomst en gedurende 1 jaar na einde van overeenkomst van opdracht direct of indirect werkzaamheden te verrichten tegen vergoeding ten behoeve van een relatie van A&D Solutions. Onder relaties wordt in dit verband in ieder geval verstaan eenieder die op het moment van beëindiging van de overeenkomst een zakelijk belang met A&D Solutions had en/of waaraan A&D Solutions facturen heeft verzonden. Tevens worden hieronder verstaan concrete potentiële klanten al dan niet op de prospectlijst waarmee wel contact is geweest maar nog geen order heeft geplaatst.

Bij overtreding en/of schending van het hiervoor bepaalde is de partij aan A&D Solutions een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 10.000,- per overtreding/schending en een boete van EUR 1000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan, zolang deze overtreding/schending voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van A&D Solutions om in de plaats daarvan een vergoeding van haar volledige schade en/of nakoming te vorderen.

Artikel 10 Prijzen en vergoedingen  

10.1     Alle genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. 

10.2     Indien na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging in de kostprijs plaatsvindt, is A&D Solutions gerechtigd haar prijzen of tarieven aan te passen. De Klant wordt hiervan tijdig schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangepaste prijzen of tarieven, staat het de klant vrij geen gebruik meer te maken van de diensten van A&D Solutions zonder dat A&D Solutions enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd aan de Klant.

10.3     De Klant is gehouden tot vergoeding aan A&D Solutions van alle door Vervoerders aan A&D Solutions in rekening gebrachte Tarieven die verband houden met de Overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend toeslagen en verzendkosten, ook wanneer dit gebeurt na levering of beëindiging van de Overeenkomst.

10.4     Indien de Klant een claim indient bij een Vervoerder via A&D Solutions, zal A&D Solutions haar uiterste best doen dat de claim door de Vervoerder wordt geaccepteerd. A&D Solutions betaalt aan de Klant hetgeen de Vervoerder vergoedt naar aanleiding van de claim. De afhandeling van de claim door de Vervoerder doet niets af aan de verplichting van de Klant volgens artikel 12.3 hierboven en schort deze niet op. 

Artikel 11 Betaling  

11.1     De Klant dient de betaling, tenzij anders schriftelijk te zijn overeengekomen, binnen acht (8) dagen na factuurdatum aan A&D Solutions
             te voldoen.

 11.2    Facturering geschiedt per veertien (14) dagen achteraf.

11.3     Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de Klant, na door A&D Solutions ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd en behoudt  A&D Solutions het recht om toegang tot de dienstverlening te weigeren totdat de betaling voldaan is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van A&D Solutions op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

 Artikel 12 Weigering, opschorting of staking van vervoer

12.1     A&D Solutions kan het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, desgevraagd zonder  opgave van redenen weigeren, opschorten of staken indien:

  1. De Klant niet voldoet aan de voorwaarden die A&D Solutions heeft gesteld voor acceptatie tot vervoer van de Zending ( bijv. ten aanzien van: betaling, plaats van aanbieding, verstrekking of vermelding van gegevens, gebruik van een vervoerdersdocument, gebruik van een barcode, verpakking, inhoud, gewicht en afmetingen);

  1. het vervoer van de Zending gevaar op kan leveren voor personen of zaken; dit geldt in ieder geval voor vervoer van goederen waarop de nationale- of internationale wet- en regelgeving inzake vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing is;

  1. de Klant in verzuim is met de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met A&D Solutions;

  1. het vervoer bij wet of overheidsvoorschrift is verboden, of A&D Solutions aanwijzingen heeft dat het vervoer strijdig kan zijn met de wet of een overheidsvoorschrift.

  1. A&D Solutions een andere gegronde reden tot weigering, opschorting of staking heeft waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlogen of gewapende conflicten, (werk) stakingen etc.

  1. er storingen zijn in de verbinding van en met het internet en het door Vervoerders en/of  andere derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.

12.2   In geval van weigering of staking van het vervoer van een Zending zal A&D Solutions vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel A&D Solutions als de Klant, eventueel onder aanpassing van de door de Klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten. 

 Artikel 13 Aansprakelijkheid  

 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of typfouten bevatten. A&D Solutions kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 

  • Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden;

  • Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld. A&D Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat A&D Solutions is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. A&D Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat de Klant het adresetiket verkeerd heeft gebruikt.

  • A&D Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product, aan andere zaken of aan personen, door bijvoorbeeld verkeerd, ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het product.

  • In geen geval is A&D Solutions aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de Geadresseerde het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd. Indien de Klant, Geadresseerde of een derde wijzigingen aanbrengt in het door A&D Solutions geleverde product, sluit A&D Solutions iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

  • A&D Solutions garandeert niet dat de website vrij is van storingen. De Klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen.   

  • A&D Solutions zal pogen een volledige continuïteit van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. 

  • A&D Solutions is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of internet. A&D Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van A&D Solutions in, de Klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

  • A&D Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien A&D Solutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van A&D Solutions beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van A&D Solutions gedane uitkering

  • A&D Solutions is zowel in geval van beschadiging en verlies als in geval van vertraging van Zendingen slechts aansprakelijk overeenkomstig de voorwaarden van de vervoerder.

  • A&D Solutions gaat er vanuit dat de Klant een transportverzekering heeft afgesloten, eventueel uitgebreid tegen diefstal, die voldoende dekkend is in geval van eventuele schade.

Artikel 14 Klachten en verjaring  

14.1    Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, en uiterlijk binnen 30 dagen door de Klant schriftelijk of via de e-mail bij  A&D Solutions te zijn ingediend. Indien er niet binnen de gestelde termijn, gerekend vanaf de dag van aanbieding van een Zending, een melding is gedaan dat de Zending niet is afgeleverd, dat deze is beschadigd of vertraagd, dan wel dat de overeenkomst anderszins niet naar behoren is uitgevoerd, gaat A&D Solutions er vanuit dat de overeenkomst correct is uitgevoerd. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant uit welke hoofden ook jegens A&D Solutions vervallen na boven gestelde termijnen.

14.2    Indien een klacht gegrond is, dan dient de Klant A&D Solutions de gelegenheid te geven om alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen of om een vervangend product te leveren. 

14.3    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal A&D Solutions slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 15 Opschorting en ontbinding  

15.1    A&D Solutions is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddelijke ingang indien één van onderstaande omstandigheden voordoet:

 1. een partij is meer dan 7 dagen in verzuim in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van  de overeenkomst;
 2. er omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 3. indien na het sluiten van de overeenkomst A&D Solutions ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder  of curator wordt benoemd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van A&D Solutions op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien A&D Solutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 

15.2    De overeenkomst voor een Dienst (met uitzondering van een eenmalige dienst op aanvraag), wordt aangegaan voor een periode van minimaal 12 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en wordt stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Indien de Klant de overeenkomst wenst te ontbinden, maakt Afzender dit schriftelijk kenbaar en houdt men rekening met een opzegtermijn van 60 dagen. Ontbinding geeft geen recht op restitutie.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten  

Alle auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, know-how en andere rechten van intellectueel eigendomsrecht  berusten bij A&D Solutions. Het is de Klant niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren. 

Artikel 17 Beveiliging en internet  

A&D Solutions zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Klant via de website ingevoerde gegevens, maar A&D Solutions kan ter zake geen garantie geven. 

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1    A&D Solutions heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Tenzij anders bepaald of overeengekomen zijn wijzigingen en aanvullingen tot nader order van toepassing op alle overeenkomsten die op en na door A&D Solutions bekend gemaakte datum van invoering van de wijziging en/of aanvullingen tot stand komen.

18.2    Indien A&D Solutions overgaat tot wijzigen en/of aanvullen, zal zij daarvan tenminste 14 dagen voor inwerkingtreding van de wijziging en/of aanvulling schriftelijk of via e-mail mededeling doen.

18.3    Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

18.4    Op elke overeenkomst tussen A&D Solutions en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Klant en A&D Solutions worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar A&D Solutions gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. 

Bijlage 1: verwerking persoonsgegevens

Indien A&D Solutions bij de uitvoering van de overeenkomst ten  behoeve van Klant persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de algemene voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De begrippen die in dit artikel worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Dit artikel kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 van de AVG.

In aanmerking nemende dat: 
A&D Solutions beschikt als verwerker over persoonsgegevens, te weten van haar Klanten en of medewerkers en Vervoerders die verzameld zijn als gevolg van een opdracht of overeenkomst met als doel het leveren van goederen of diensten.

Klant heeft de verwerker ingeschakeld als leverancier en hierdoor hebben verwerker en subverwerkers toegang tot deze persoonsgegevens. 

Overeengekomen punten:

Alle partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de meldplicht datalekken, en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. De verwerker en subverwerker zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten:

  • Partijen komen de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Voor zover de afspraken tussen partijen niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen partijen overeen te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens; 

  • Verwerker en degenen die onder diens gezag handelen zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, geheim te houden; 

  • De verwerker zorgt voor een goede en passende beveiliging van de persoonsgegevens. Dit gebeurt door het nemen van zowel technische maatregelen en organisatorische maatregelen; 

  • Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde accounts; 

  • Organisatorische maatregelen zijn bijvoorbeeld het registreren van bezoekers, het screenen van nieuwe medewerkers, en het afsluiten van ruimtes en panden/beveiligde toegang van locaties en apparatuur.

  • Verwerker mag persoonsgegevens alleen bewerken in opdracht van de verantwoordelijke, voor het door de verantwoordelijke vastgestelde doel. Verwerker mag de gegevens dus niet gebruiken voor eigen marketingacties en doeleinden. Verwerker mag gegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij in opdracht van verantwoordelijke;

  • De verwerker mag de gegevens niet verwerken buiten de Europese Unie, tenzij daar toestemming voor is gegeven door de verantwoordelijke;  

  • De verwerker slaat de persoonsgegevens op binnen de EU;

  • Als er een beveiligingsincident ontdekt is waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal de verwerker direct (en in ieder geval binnen 24 uur) de verantwoordelijke telefonisch en per e-mail op de hoogte brengen, zodat de verantwoordelijke kan inschatten of er een melding gedaan moet worden aan de AP of betrokkenen. De verwerker zal vervolgens alle instructies voortkomend uit het onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren; 

  • De looptijd van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen partijen gesloten overeenkomst/geldende afspraken. In het geval dat de dienstverlening van verwerker aan verantwoordelijke (nog) voortduurt, loopt deze verwerkersovereenkomst door; 

  • De verwerker moet bij beëindiging van diensten op het gebied van verwerkingen van persoonsgegevens alle persoonsgegevens wissen of teruggeven aan de verantwoordelijke en nog bestaande kopieën wissen, behalve als EU-recht of het recht van de lidstaat verplicht tot het bewaren van deze persoonsgegevens;

  • De verwerker is verplicht medewerking en uitvoering te verlenen aan verzoeken van betrokkenen als bedoeld in art. 15 t/m 22 van de AVG. 

  • De verwerker moet alle informatie met betrekking tot deze verwerkersovereenkomst beschikbaar maken aan verantwoordelijke en audits en inspecties door de verantwoordelijke of gemandateerde auditor toestaan en hieraan meewerken. Indien een instructie, volgens de verwerker, tegen de verordening, EU-recht of recht van de lidstaat ingaat, moet de verwerker onmiddellijk de verantwoordelijke op de hoogte stellen;

  • Verwerker is aansprakelijk voor de schade bij overtredingen van deze verwerkersovereenkomst door de verwerker;

  • Klant verleent verwerker hierbij de algemene toestemming om bij de verwerking derden (sub-verwerkers) in te schakelen. Verwerker informeert Klant zo spoedig mogelijk over de door haar ingeschakelde sub-verwerkers.

  • In een contract tussen de verwerker met een sub-verwerker moeten dezelfde verplichtingen gelden als die uit deze verwerkersovereenkomst. Als de sub-verwerker zijn verplichtingen tot gegevensbescherming niet nakomt, zal de sub-verwerker volledig aansprakelijk zijn jegens de verwerker.

  • Op alle persoonsgegevens die verwerker en sub-verwerker ingevolge dit artikel voor Klant verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van jegens derden. Verwerker en sub-verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien:
   –      Klant uitdrukkelijke toestemming geeft om de informatie aan derden te verschaffen;
   –      Het verstrekken van informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van
           de overeenkomst of bij een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel om informatie
           aan derden te verstrekken.