Algemene voorwaarden
Versie 1.2 – van toepassing van 01-01-2024

De laatste versie van dit document kan altijd worden geraadpleegd op https://aendsolutions.com/algemene-voorwaarden/
A&D Solutions behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen mits A&D Solutions dit ruim op tijd aankondigt.

Artikel 1 Definities 
Termen in hoofdletters gebruikt in deze algemene voorwaarden, mits niet apart gedefinieerd, hebben de volgende betekenis:
a. A&D Solutions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: A&D Solutions gevestigd aan Habraken 2601-2605, 5507 TR te VELDHOVEN;
b. Diensten: de diensten die in het kader van de overeenkomst aan de Klant worden geleverd; 
c. Maildiensten: alle diensten die in het contract Volumail worden genoemd inclusief Easy sesponse, alsook de productvarianten en de diensten die ze opvolgen, met inbegrip van Easy Response;
d. Pakketdiensten: alle diensten die in het contract Minipak en Dragon Scan worden genoemd inclusief Easy Returns, alsook de dienstvarianten en de diensten die ze opvolgen, met inbegrip van Easy Return; 
e. Parcelsdiensten: alle diensten die in het contract Maxipak worden genoemd, alsook de dienstvarianten en de diensten die ze opvolgen, inclusief de
oplossing Global Tracked Returns. 
f. Product: het product dat A&D Solutions in het kader van de overeenkomst aan de Klant levert;
g
Klant: de wederpartij en de van diens concern deel uitmakende rechtspersoon die met A&D Solutions een overeenkomst aangaat; 
h. A
fzender of toegelaten afzender: de Klant en/of privépersoon die krachtens, en in overeenstemming met deze overeenkomst gemachtigd is om Zendingen af te geven met het oog op Verwerking ervan door A&D Solutions of derden partijen;
i. 
Bestemmeling: de privépersoon die de zending ontvangt, de geadresseerde of de rechtspersoon of privépersoon die gemachtigd is om de Zending namens hen te ontvangen;
j. 
Offerte: een aanbod van A&D Solutions waaronder maar niet uitsluitend prijsopgaven en prijslijsten en andere relevante informatie;
k. 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen A&D Solutions en de Klant; 
l. 
Tarieven: op enig moment gehanteerde tarieven, verzendtarieven en toeslagen van vervoerder; 
m. 
Vervoerder: de door A&D Solutions ingeschakelde vervoerder namens de Klant voor het leveren van de dienst of product;
n. 
Onderaannemer: de door A&D Solutions ingeschakelde derden partij voor het ophalen van de verzendingen nationaal en internationaal;
o. 
Operationele Gidsen: het (de) document(en) waarin de vereisten zijn vastgelegd waaraan de Klant moet voldoen bij de voorbereiding en de afgifte van
Zendingen aan A&D Solutions en de ingeschakelde derden partij;
p. Verwerking: de ontvangst, de sortering, het transport en de uitreiking van de Zendingen door A&D Solutions of diens ingeschakelde derden partij in
overeenstemming met de overeenkomst en de Operationele Gidsen;
q. Afgifte: het afgeven van een of meerdere Zendingen aan A&D Solutions of een Onderaannemer van A&D Solutions voor Verwerking;
r. 
Afgifteborderel: aan afgedrukt document dat door de Klant wordt gebruikt om zendingen over te dragen aan de vervoerder of onderaannemer van
A&D 
Solutions;
s. 
Grensoverschrijdend: verzendactiviteit over een grens tussen twee landen heen;
t. 
Internationale Zending of Zending: een Mail-, Pakket- of Parcelsdienst dat grensoverschrijdend wordt verstuurd;
u. P
artij: de Klant of A&D Solutions zoals van toepassing;
v. 
Werkdag: een dag die geen zaterdag, zondag of nationale wettelijke feestdag in Nederland en/of België is;
w. K
lantenservice: bereikbaar via email op klantenservice@aendsolutions.com;
x. 
Website: de website www.aendsolutions.com, welke door A&D Solutions wordt beheerd;
y. 
Bijlage: de bijlage die aan de Algemene Voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden. 

 

 Artikel 2 Algemene toepasselijkheid en regelgeving
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van A&D Solutions. Door het ondertekenen van een Overeenkomst of door het afgeven van zendingen aan A&D Solutions of een Onderaannemer van A&D Solutions, gaat de Klant akkoord met de algemene voorwaarden en
stemt de Klant ermee in eraan te zijn gebonden en eraan te voldoen.
2.2 Deze Algemene voorwaarden bepalen uitsluitend de rechten en plichten tussen A&D Solutions en de Klant voor zover er in de ‘Bijzondere voorwaarden” niet vanaf wordt geweken.
2.3 A&D Solutions behoudt zicht het recht om voor de uitvoering van zijn Diensten onderaannemers in te schakelen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 
3.1 Alle offertes van A&D Solutions zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De Overeenkomst, inclusief wijzigingen en aanvullingen zijn voor A&D Solutions slechts bindend indien schriftelijk bevestigd en getekend door een rechtsgeldig en tekeningsbevoegd functionaris van A&D Solutions. Een toezegging van een vertegenwoordiger van A&D Solutions is slechts geldig wanneer deze is bevestigd door een vertegenwoordigd functionaris van A&D Solutions.  
3.3 Voor aanbieding van een Partij kan A&D Solutions aanvullende voorwaarden voor aanbieden stellen wat betreft onder andere het tarief, het minimum aan te bieden aantal en tijdstip van aanbieding.
3.4 A&D Solutions is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk- zet- of programmeerfouten in haar Offerte, mailings of op de website.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is A&D Solutions daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht A&D Solutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
3.6 Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
3.7 Verstrekte offertes en Tarieven dienen door de Klant vertrouwelijk te worden behandeld. 
3.8 Overeenkomsten kunnen door de Klant niet worden geannuleerd zonder schriftelijke toestemming van A&D Solutions tenzij partijen schriftelijke
overeenstemming hebben bereikt omtrent de schadeloosstelling die de Klant aan A&D Solutions verschuldigd is bij een door A&D Solutions geaccepteerde
opzegging van de Overeenkomst.
3.9 De uit hoofde  van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding volgt uit de bij acceptatie voor de overeengekomen service geldende Tarieven en uit de door A&D Solutions geregistreerde gegevens ten aanzien van onder meer aantal, gewicht, afmetingen en bestemming van de Zending. 

 Artikel 4 Registratie en geheimhouding  
4.1 Om gebruik te kunnen maken van Diensten wordt de Klant door A&D Solutions geregistreerd in het systeem. 
4.2 Nadat A&D Solutions de Klant heeft geregistreerd, ontvangt de Klant een bevestigingsmail en kan de Klant gebruik maken van de Diensten. 
4.3 Alle gegevens die de Klant overhandigd aan A&D Solutions dienen juist en volledig te zijn.
4.4 De Klant is verplicht tot geheimhouding omtrent door A&D Solutions verstrekte Offertes, Overeenkomsten, inlogcodes evenals alle correspondentie,
informatie, kennis en-of documentatie die betrekking heeft op A&D Solutions, aangeleverd is door A&D Solutions en/of anderszins in het bezit c.q. ter kennis is gekomen van de Klant in het kader van de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, behoudens voor zover het publiekelijk bekend is of ter zake waarvan A&D Solutions schriftelijk toestemming heeft gegeven voor gehele of gedeeltelijke opheffing van de geheimhoudingsverplichting. 
4.5 A&D Solutions kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de Klant. 
4.6 De Klant zal vertrouwelijke informatie niet gebruiken en/of openbaren. Ook niet voor commerciële en/of marketing doeleinden. De Klant staat er jegens
A&D Solutions voor in dat derden en/of haar werknemers deze geheimhoudingsverplichting blijvend naleven.
4.7 De verplichting tot geheimhouding blijft ook na levering of het eindigen van een Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst  
5.1 De Diensten die A&D Solutions levert, staan duidelijk op de website omschreven. 
5.2 A&D Solutions zal de werkzaamheden naar beste vermogen en zorgvuldig handelend uitvoeren, gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie en de aard van de opdracht. 
5.3 A&D Solutions is slechts gehouden tot uitvoering van de Overeenkomst indien de Klant de door A&D Solutions verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door A&D Solutions gewenst, heeft verstrekt. 
5.4 A&D Solutions heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, derden in te schakelen,   goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst  geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten onverminderd de rechten en verplichtingen van A&D Solutions uit hoofde van de Overeenkomst en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. 
5.5 A&D Solutions is nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden of schade van welke aard of uit welke hoofde dan ook, veroorzaakt door deze derden, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.
5.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door A&D Solutions geleverde Producten voor risico van de Klant van het moment van levering.
5.7 A&D Solutions is gerechtigd om de website tijdelijk buiten gebruik te zetten in het geval van onderhoud.

Verpakking, omvang & gewicht en inhoud
5.8 Elke Zending moet voldoen aan de omvangs- en gewichtsnormen (volume, kg) zoals gespecificeerd in de toepasselijke Operationele Gidsen. De Klant erkent de Operationele Gidsen die op elke Dienst van toepassing zijn en de erin opgenomen beperkingen in verband met de vereisten en de inhoud van Zendingen. Bijvoorbeeld Goederen mogen enkel worden verstuurd met Pakket- Parcelsdiensten. Documenten mogen worden verzonden onder een Minipak Overeenkomst maar Maildiensten mogen nooit goederen bevatten. Het niet naleven van de verzendingsbeperkingen is voor A&D Solutions een geldige reden om de Verwerking van de Zending stop te zetten en de Overeenkomst te beëindigen.
5.9 Als een Zending de omvangs- en/of gewichtsdrempel overschrijdt, dan dienen er corrigerende maatregelen te worden genomen. Zendingen kunnen worden verzonden tegen een Parcel tarief. Ze zullen dienovereenkomstig worden gefactureerd.
5.10 A&D Solutions mag bovenop eventuele retourzendingskosten, administratiekosten berekenen voor de behandeling van Zendingen die niet conform de Operationele Gidsen worden afgegeven, of niet voldoen aan de toepasselijke wetgeving en reglementen. Bij het evalueren van de resultaten van A&D Solutions moet rekening worden gehouden met vertragingen in de doorvoertijd ingevolge deze behandeling.
5.11 De Klant stemt ermee in om alle Internationale Zendingen aan te bieden in een passende stevige verpakking die geschikt is voor internationaal transport teneinde ze tegen de risico’s van gewoon transport te beschermen. De Klant dient zijn goederen in zo klein mogelijke verpakking te verzenden.
5.12 Materiaal (bijv. zakken, etiketten) dat A&D Solutions aan de Klant bezorgt, mag enkel worden gebruikt om Zendingen af te geven aan A&D Solutions. Het wordt teruggestuurd als de Diensten van A&D Solutions worden stopgezet of op verzoek van A&D Solutions. Schade die niet is toe te schrijven aan een normaal gebruik van het materiaal door de Klant, dient ervoor door de Vervoerder vergoed te worden.
5.13 De Klant moet alle Zendingen door gemachtigd personeel laten voorbereiden in beveiligde lokalen en moet de Zendingen beschermen tegen ongeoorloofde interventies tijdens de voorbereiding, de opslag en het transport vooraleer ze aan A&D Solutions worden overgedragen.
5.14 De Klant zal A&D Solutions vrijwaren tegen alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met het niet naleven door de Klant van alle toepasselijke
wet- en regelgeving en zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Als de vereisten die A&D Solutions stelt voor de verzending, herhaaldelijk of in ernstige mate niet worden nageleefd dan heeft A&D Solutions het recht om de Overeenkomst eenzijdig zonder tussenkomst van rechter middels aangetekende brief te beëindigen.
5.15 De Klant zal A&D Solutions vrijwaren tegen alle vorderingen van derde partijen die voortvloeien uit of verband houden met het niet naleven door de Klant van de toepasselijke wet – en regelgevingen en zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
5.16 De aanvaarding van de Zendingen door A&D Solutions betekent niet dat A&D Solutions erkent dat de Internationale Zendingen aan alle vereisten voor de verwerking ervan voldoet en kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van verhaal door A&D Solutions van zijn rechten ten opzichte van de Klant.

Informatie m.b.t. douane
5.17       De Klant is ervoor verantwoordelijk dat er voorafgaand aan de Afgifte van Internationale Zendingen aan alle vereiste douaneformaliteiten is voldaan alsook ervoor te zorgen dat er in de documenten volledige en correcte informatie (bijv. beschrijving van de inhoud, waarde) wordt verstrekt. Om te voldoen aan de reglementering die voorschrijft dat voor beveiligings- en inklaringsdoeleinden Electronic Advance Data moeten worden verstrekt, zal de Klant vóór de Afgifte de nodige elektronische gegevens voor de artikelen verstrekken. Het verstrekken van Electronisch Advance Data is verplicht. Vanaf 01/03/2023 is de Klant volledig verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving van het Import Control System 2 (“ICS 2 release 2”). Dit houdt onder meer in dat de Klant of de door hem aangeduide Vertegenwoordiger of derde verstrekker voor vertrek ENS-berichten naar de EU verstuurt. A&D Solutions behoudt zicht het recht voor om op kosten van de Klant Zendingen met goederen waarvoor de Klant geen ingevulde Electronic Advance Data heeft verstrekt naar de Klant terug te sturen. De Klant is als enige aansprakelijk voor de volledige naleving van de douaneformaliteiten en voor eventuele toepasselijke wetten en reglementeringen inclusief maar niet beperkt tot de import- en exportregelgeving in het land van herkomst, bestemming en transit. De Klant erkent dat hij zich blootstelt aan burgerlijke en/of strafrechterlijke vervolging als hij onjuiste, onvolledige of misleidende verklaringen aflegt over de inhoud van de Zendingen. Indien de Klant onjuiste, onvolledige of misleidende verklaringen aflegt over de inhoud van de Zendingen, heeft A&D Solutions het recht om de Overeenkomst eenzijdig zonder tussenkomst van een rechter middels een aangetekende brief te beëindigen.
5.18 A&D Solutions kan administratiekosten berekenen voor Internationale Zendingen waarvan na inspectie door medewerkers van A&D Solutions of
competente instellingen blijkt dat ze goederen bevatten met een waarde die niet of niet juist werd opgegeven of dat er douanedocumenten onjuist zijn of
ontbreken. Die kosten zullen bovenop de eventuele retourzendingskosten aan de Klant worden doorberekend.
5.19 A&D Solutions kan niet optreden als douaneagent noch enige verantwoordelijkheid op zich nemen met betrekking tot Internationale Zendingen naar douaneautoriteiten.
5.20 De Klant erkent dat het hem verboden zal worden om B2B pakketten (bedoeld voor doorverkoop) te versturen voor diensten die douane inklaring omvatten, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.
5.21 De Klant erkent verder dat het hem verboden zal worden om B2B pakketten (bedoeld voor doorverkoop) te versturen voor diensten die douane inklaring
omvatten, behoudens voorafgaande toestemming. Indien van toepassing is de Klant ervoor verantwoordelijk dat hij de geldige certificaten (bijv. CoO) heeft voor het toepassen van verwerking onder voorkeurstarief en stemt hij ermee in dat die certificaten zullen voorgelegd worden indien dat door A&D Solutions een door A&D Solutions ingeschakelde derde partij of door een Buitenlandse Douane-agentschap wordt gevraagd.
5.22 Voor Zendingen waar douane inklaring vereist is geeft de Klant uitdrukkelijk toestemming aan A&D Solutions of een door A&D Solutions ingeschakelde derde partij voor het (elektronisch) doorsturen van de informatie op de/het douanedocument (zoals het CN 23 document)/verklaring, inclusief de relevante Geharmoniseerde Systeem code(s) naar A&D Solutions en de door A&S Solutions ingeschakelde derde partij en de gemachtigde agentschappen, de
postale operator, douaneautoriteit en IPC of gelijkaardige organisaties of onderaannemers en bevoegde autoriteiten in het land van vertrek en van
bestemming, waar nodig voor het vooraf aankondigen van Zendingen. De Klant bevestigd dat hij de Bestemmeling over dit gebruik van diens persoonlijke data geïnformeerd en zijn toestemming tot dergelijke datatransmissie gekregen heeft.
5.23 Onverminderd de bepalingen van artikel 6.10 en 6.15, zal de Klant, of de desbetreffende Klant van de Klant, de importeur van de betrokken Zendingen zijn en blijven.
5.24 Als gevolg van sommige bepalingen van de Postwetgeving, hebben postale operatoren de mogelijkheid om een bijkomende toeslag te heffen, een Zending terug te sturen, te vernietigen of te weigeren. In dergelijke gevallen is de Klant volledig verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan en zal hij A&D Solutions schadeloos stellen en alle eruit voortvloeiende kosten terugbetalen. De Klant dient A&D Solutions bij te staan om dergelijke aanspraken te betwisten indien A&D Solutions daarom verzoekt.
5.25 Voor vragen omtrent terugbetalingen van door bevoegde autoriteiten gefactureerde taksen, heffingen, tarieven, retributies of kosten met betrekking tot niet geleverde Zendingen, algemene retours of onjuiste gegevens moet tussen A&D Solutions en de Klant geval per geval een overeenkomst worden bereikt.

Afgifte en afhaling
5.26 Alle Afgiftes dienen te gebeuren op de Plaats van Afgifte of Tijd van Afhaling zoals overeengekomen in de Overeenkomst en bij Mail- en Pakketdiensten (met uitzondering van Minipak Scan) moet een papieren versie worden bijgevoegd van het Afgifteborderel dat door de software van de vervoerder is afgedrukt.
5.27 De in het Afgifteborderel vermelde informatie zoals die op het ogenblik van de Afgifte werd verstrekt is bindend voor de Klant. De door A&D Solutions ingeschakelde derde partij behoudt zicht het recht voor om het Afgifteborderel ten allen tijde te wijzigen na verdere controle door de derde partij van A&D Solutions. Ingeval de door de Klant verstrekte informatie niet overeenkomt met de controle door de derde partij van A&D Solutions dan primeert de informatie van de derde partij. De Klant zal van dergelijke wijzigingen op de hoogte worden gebracht.
5.28 A&D Solutions kan met de Klant overeenkomen om een Afhaling te organiseren op een locatie die door de Klant wordt opgegeven en die vlot
bereikbaar is voor A&D Solutions en waarbij zo weinig mogelijk formaliteiten moeten worden vervuld (zoals bijv. badgen, onthaal enz.). Indien de locatie zich niet op gelijkvloers bevindt dan moet er een vrije parkeerplaats bij de ingang voorzien zijn en moet er een lift beschikbaar zijn.
5.29 De Afhaling moet klaar zijn ten laatste vijftien minuten vóór de geplande afhalingstijd.
5.30 A&D Solutions behoudt zicht het recht voor om de afhalingstijd opnieuw te plannen. Er kunnen bijkomende, uitzonderlijke of terugkerende
Afhalingsspecificaties worden overeengekomen.

Gevaarlijke goederen, verboden goederen of verboden bestemmingen
5.31 A&D Solutions behoudt zicht het recht voor om Zendingen te weigeren omdat ze een volgens handelsrecht of postale wetgeving verboden bestemming vermelden (=verboden Bestemming), gevaarlijke verboden of bederfelijke goederen bevatten of goederen die ongeschikt zijn voor Verwerking omdat ze een gevaar vormen voor mensen of andere goederen.
5.32 A&D Solutions behoudt zicht het recht voor om met betrekking tot verboden Bestemmingen, gevaarlijke en verboden Zendingen naast het informeren
van de bevoegde autoriteiten, de Afgifte te weigeren, de Zending te vervoeren met een ander vervoermiddel dan het afgesproken vervoermiddel zonder de Klant op de hoogte te brengen, de (volledige) Zending op te schorten voor ophaling bij de Klant, de Zending onmiddellijk te vernietigen als er gevaar is voor
mensen en/of voor het milieu, of om ze terug te sturen naar de Afzender. In een dergelijk geval zullen eventuele extra kosten en uitgaven van A&D Solutions
rechtstreeks aan de Klant in rekening worden gebracht.
5.33 A&D Solutions en de ingeschakelde derde partij beschikt niet over speciale faciliteiten om bederfelijke goederen te verwerken. Deze goederen kunnen worden getransporteerd op uitsluitend risico van de Klant en zonder dat A&D Solutions of de derde partij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
5.34 Alle goederen die met het oog op het transport worden overgedragen aan A&D Solutions of een derde partij zijn zonder voorafgaande kennisgeving
onderworpen aan veiligheids- en inhoudsinspecties door A&D Solutions, de ingeschakelde derde partij of door de bevoegde Autoriteiten, waarbij ook
röntgenstralenuitrusting kan worden ingezet.
5.35 De postreglementering laat bepaalde uitzonderingen toe voor het transport van gevaarlijke goederen. Bepaalde gevaarlijke goederen kunnen dus in beperkte hoeveelheden worden aanvaard voor beperkte sommige bestemmingen voor bepaalde Diensten. Deze worden vermeld in de Gids Gevaarlijke goederen.
5.36 Elke Zending (met inbegrip) van Zendingen die lithium batterijen bevatten!) moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving en
veiligheidsreglementeringen, inclusief maar niet beperkt tot: de internationale normen die werden opgesteld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, inclusief het Verdrag inzake de internationale Burgerluchtvaart; verordening 2018/1139 van het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de uitvoeringsverordeningen; en het Belgische Koninklijke Besluit van 18 november 2005 inzake de regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen, zoals gewijzigd door de Koninklijke Besluiten van 21 oktober 2008 en 29 september 2013 en met de voorschriften uit de Operationele Gids “Gevaarlijke goederen en verboden items”. Indien de Klant acht in aanmerking te komen voor een dergelijke uitzondering dient hij contact op de nemen met A&D Solutions om de mogelijkheden hiertoe te bespreken in functie van inhoud en land van bestemming van de Zending.
5.37 Andere gevaarlijke of verboden goederen zoals beschreven in de Operationele Gids Gevaarlijke Goederen of goederen voor een verboden Bestemming
zullen voor verzending worden geweigerd. Indien ze worden ontdekt bij afgifte of tijden transit dan zullen de Zendingen in bewaring worden gehouden en worden behandeld in overeenstemming met de verschillende toepasselijke wettelijke reglementering en/of Postale reglementering. De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle kosten met betrekking tot het transport, de opslag, de terugzending of de vernietiging van de zendingen (portokosten zullen niet terugbetaald worden), alsook voor verliezen die voortvloeien uit schade aan andere goederen, personeelsleden of uitrusting, of voor verliezen die voortvloeien uit vertragingen of verstoringen van de dienst. A&D Solutions is geen geval verplicht om het artikel terug naar de Afzender te sturen of om het te leveren, en kan niet aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de andere voorwaarden die gelden door de dienst. Per artikel 6.3 kunnen er administratiekosten worden doorberekend.

Levering
5.38 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de leveringstermijnen louter indicatief en zijn ze niet-bindend. A&D Solutions zal redelijkerwijs alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de leveringstermijnen in overeenstemming zijn met de indicatieve leveringstijden. 
5.39 Als een Zending die wordt aangeboden voor verzending geen enkele informatie bevat aan de hand waarvan de Afzender kan worden geïdentificeerd, dan is A&D Solutions of een ingeschakelde derde partij gemachtigd om de Zending te openen om deze te checken op bijkomende informatie om te voldoen aan wat contractueel is overeengekomen. 
5.39 Indien er geen bijkomende informatie wordt gevonden dan wordt de Zending voor een beperkte tijd bewaard. Als de bewaartijd is verstreken dan wordt de inhoud van de Zending eigendom van A&D Solutions en kan ze eventueel worden vernietigd.
Bewaartijd:
– Drie maanden voor Mail- en Pakketdiensten (met uitzondering van Minipak Sign)
– Zes maanden voor aangetekende Volumail, Minipak Sign en Parceldiensten.
 
Onbestelbare zendingen
5.40 Afhankelijk van de dienst worden Zendingen die niet aan de Bestemmeling kunnen worden uitgereikt, teruggestuurd naar de Afzender op kosten van de Klant. De exacte overeenkomsten over tarifering en beschikbaarheid van teruggezonden onbestelbare Zendingen hangen af van de inhoud, de bestemming en de gekozen Dienst. Hierover worden afzonderlijke afspraken gemaakt met A&D Solutions. 
5.41 De Klant beperkt onbestelbare Zendingen tot een minimum door ervoor te zorgen dat het adres van de Bestemmeling nauwkeurig en volledig is, en dat het overeenkomt met het adresformaat van het land van Bestemming (minimaal naam, straat, huisnummer, busnummer, postcode) 
5.42 Als de Klant niet opdaagt op het overeengekomen tijdstip om zijn onbestelbare Zendingen op een locatie van A&D Solutions op te halen, dan behoudt A&D Solutions zich het recht voor om onbestelbare Zendingen naar eigen goeddunken te behandelen. Daarbij zal ten allen tijde voor de goedkoopste optie worden gekozen aangezien alle kosten voor het behandelen van de onbestelbare Zendingen door de Klant moeten worden gedragen. 

Artikel 6 Meerkosten  
6.1 Indien de overeenkomst op verzoek van de Klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. De Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten. A&D Solutions zal pas een aanvang maken met de werkzaamheden die de meerkosten met zich meebrengen nadat de Klant daarmee akkoord is gegaan, tenzij er sprake is van een noodgeval. 

Artikel 7 Wijziging bedrijfsgegevens  
7.1 Indien de Klant verhuist dan wel het factuuradres of e-mailadres van de Klant wijzigt, dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres of zijn nieuw e-mailadres schriftelijk of via de e-mail aan A&D Solutions mede te delen. 

Artikel 8 Verplichtingen van de Klant 
8.1 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan A&D Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van  de overeenkomst, tijdig aan A&D Solutions ter beschikking worden gesteld. De Klant is zelf
verantwoordelijk voor apparatuur en overige benodigdheden, zoals een printer en een internetverbinding, welke vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst. Indien de Klant gegevens aan A&D Solutions ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door A&D Solutions voorgeschreven specificaties.
De Klant is gehouden A&D Solutions onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van
belang kunnen zijn. De Klant vrijwaart A&D Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is. De Klant zal alle medewerking verlenen aan A&D Solutions welke redelijkerwijze van hem verwacht kan worden bij en ten behoeve van het leveren van de dienst. Indien de Klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die A&D Solutions daardoor heeft moeten maken voor rekening van de Klant. 

Artikel 9 Geheimhouding/Relatiebeding  
9.1 Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot informatie aangaande producten, transporteurs, leveranciers die door de aard ervan, van een type is dat als vertrouwelijk kan worden beschouwd. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. De Klant dient de tarieven van A&D Solutions niet aan derden bekend te maken.
9.2 Het is een opdrachtnemer verboden om tijdens de looptijd van de overeenkomst en gedurende 1 jaar na einde van overeenkomst van opdracht directof indirect werkzaamheden te verrichten tegen vergoeding ten behoeve van een relatie van A&D Solutions. Onder relaties wordt in dit verband in iedergeval verstaan eenieder die op het moment van beëindiging van de overeenkomst een zakelijk belang met A&D Solutions had en/of waaraan A&D Solutions
facturen heeft verzonden. Tevens worden hieronder verstaan concrete potentiële klanten al dan niet op de prospectlijst waarmee wel contact is geweest maar nog geen order heeft geplaatst.
9.3 
Bij overtreding en/of schending van het hiervoor bepaalde is de partij aan A&D Solutions een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 10.000,- per
overtreding/schending en een boete van EUR 1000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan, zolang deze overtreding/schending voortduurt, onverminderd de
bevoegdheid van A&D Solutions om in de plaats daarvan een vergoeding van haar volledige schade en/of nakoming te vorderen.

Artikel 10 Prijzen en vergoedingen 
10.1 Alle genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. De BTW en alle overige, huidige en toekomstige indirecte en directe belastingen, taksen, voorrechten, bijdragen en rechten van welke aard ook die openbare en andere instantie Klant en zullen in dat geval bovenop de Tarieven gevorderd worden.
10.2 De Tarieven die van toepassing zijn op de Verwerking door A&D Solutions van de Zendingen van de Klant, zijn opgenomen in Bijlage 2 – Tarieven van de Overeenkomst.
 

Artikel 11 Facturering en Betaling  
11.1 A&D Solutions zal de factuur opstellen overeenkomstig de periodiciteit die in de Overeenkomst werd opgenomen.
a. Voor Mail- en Pakketdiensten ( met uitzondering van Minipak Scan) zal de factuur gebaseerd zijn op de door de Vervoerder goedgekeurde Afgifteborderellen.
b. Voor Parceldiensten met inbegrip van de oplossing Global Tracked Returns en Minipak Scan is de factuur gebaseerd op elke aparte afgegeven Zending.
c. Dragon Scan wordt gefactureerd op basis van elke afgegeven zak
11.2 De factuur is volledig en in één keer betaalbaar, op basis van de overeengekomen betalingsmethode en betalingstermijn en volgend op de 
factuurdatum, op het rekeningnummer dat op de factuur is vermeld
11.3 De Klant dient de betaling, tenzij anders schriftelijk te zijn overeengekomen, binnen acht (8) dagen na factuurdatum aan A&D Solutions te voldoen.
11.4 Na vijftien werkdagen wordt de factuur geacht door de Klant te zijn aanvaard. Indien de Klant een factuur betwist, dan dient hij A&D Solutions daarvan op de hoogte te brengen binnen vijftien werkdagen en te rekenen vanaf de factuurdatum. Er dient een email verstuurd te worden naar de Klantenservice met
de factuurgegevens (datum en referentie) waarin specifiek wordt beschreven waarom de Klant niet akkoord gaat met de factuur.
11.5 Indien de Klant slechts een deel van de factuur betwist, blijft zijn betalingsplicht onverkort gelden voor het overige, niet betwiste deel van de factuur
11.6 Indien de betwisting van de factuur door A&D Solutions als gegrond wordt beschouwd, dan zal A&D Solutions de factuur corrigeren. Indien de
betwisting ongegrond is, dan brengt A&D Solutions de Klant daarvan op de hoogte en moet de Klant de factuur onmiddellijke betalen
11.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de Klant, na door A&D Solutions ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn
te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van
betaling de wettelijke rente verschuldigd en behoudt  A&D Solutions het recht om toegang tot de dienstverlening te weigeren totdat de betaling voldaan is en/of het beëindigen van de Overeenkomst. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van A&D Solutions op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
11.8 Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of indien een wijziging van de kredietsituatie of de solvabiliteit van de Klant of de aan de Klant toegekende betalingstermijn niet rechtvaardigt, behoudt A&D Solutions zich het recht voor de betalingstermijn in te trekken en/of onmiddellijke contante
betaling te eisen voor latere afgiften van Zendingen.
11.9 Indien de Klant wenst dat niet hij, maar een andere entiteit wordt gefactureerd, dan moet die entiteit in de Bijzondere voorwaarden vermeld zijn als Toegelaten Afzender. In dat geval, en hoewel ze beperkt zijn tot de Zendingen die tot die Toegelaten Afzender behoren, gelden voor hem dezelfde rechten als deze die in de Overeenkomst zijn beschreven. De Klant waarborgt de betaling van alle facturen en het naleven van alle operationele vereisten door de Toegelaten Afzender, en vrijwaart A&D Solutions tegen claims van de Toegelaten Afzender. De Klant is de enige contactpersoon voor A&D Solutions en hij is gemachtigd om de Toegelaten Afzender te vertegenwoordigen voor de uitoefening van hun rechten krachtens de overeenkomst, met inbegrip van
besprekingen over tarieven of tariefaanpassingen.

Artikel 12 Weigering, opschorting of staking van vervoer
12.1 A&D Solutions kan het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, desgevraagd zonder  opgave van redenen weigeren, opschorten of staken indien:
1) De Klant niet voldoet aan de voorwaarden die A&D Solutions heeft gesteld voor acceptatie tot vervoer van de Zending ( bijv. ten aanzien van: betaling,
plaats van aanbieding, verstrekking of vermelding van gegevens, gebruik van een vervoerdersdocument, verpakking, inhoud, gewicht en afmetingen);
2) het vervoer van de Zending gevaar op kan leveren voor personen of zaken; dit geldt in ieder geval voor vervoer van goederen waarop de nationale- of
internationale wet- en regelgeving inzake vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing is;
3) de Klant in verzuim is met de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met A&D Solutions;
4) het vervoer bij wet of overheidsvoorschrift is verboden, of A&D Solutions aanwijzingen heeft dat het vervoer strijdig kan zijn met de wet of een overheidsvoorschrift.
5) A&D Solutions een andere gegronde reden tot weigering, opschorting of staking heeft waaronder maar niet beperkt tot na oorlogen of gewapende
conflicten, (werk) stakingen, embargo’s, dreigingen vanuit de lucht, opstanden, lock-out, arbeidsgeschillen, industriële geschillen, overmacht, nationale of
lokale verstoringen van het transport via de lucht of over de weg, overheidsmaatregelen (bijv. controles, embargo’s en inbeslagnemingen door de bevoegde autoriteiten), mechanische problemen met transportmiddelen of machines, aardbevingen, orkanen, stormen, overstromingen, branden, ziektes, epidemieën, sneeuw en vorst, mist, zware stormen, stroomtekorten of stroomuitval, onvermogen om voldoende mankracht, grondstoffen, brandstof of voorzieningen te verkrijgen.
6) er storingen zijn in de verbinding van en met het internet en het door Vervoerders en/of  andere derden tekortschieten in de nakoming van hun
verplichtingen.
12.2 Zolang het/de incident(en) duurt (duren), wordt de overeenkomst opgeschort. De dienst wordt hervat nadat de incidenten zijn beëindigd.
12.3 In geval van weigering of staking van het vervoer van een Zending zal A&D Solutions vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel A&D Solutions als de Klant, eventueel onder aanpassing van de door de Klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
12.4 A&D Solutions kan niet in gebreke noch aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven of niet uitvoeren van enige in bepaling van de
Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vertragingen in de uitvoering van de verplichtingen van A&D Solutions krachtens de Overeenkomst, om enige reden of oorzaak die ondanks redelijke inspanningen niet kan worden gecontroleerd of voorkomen.

 Artikel 13 Aansprakelijkheid  
Van A&D Solutions: 
13.1 A&D Solutions kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden
13.2 Onverminderd de toepassing van enige dwingende regel zal A&D Solutions niet aansprakelijk zijn voor, noch zal er enige aanpassing, restitutie of
krediet van welke aard dan ook aan de Klant worden verleend voor enig verlies, schade, vertraging, verkeerde levering, niet-levering, verkeerde informatie of
niet-verstrekken van informatie met inbegrip van maar niet beperkt tot een dergelijk verlies, schade, vertraging, verkeerde levering, niet-levering, verkeerde informatie of niet-verstrekken van informatie veroorzaakt door of voortvloeiend uit:
– Enige daad, nalatigheid, onachtzaamheid of fouten van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk
zijn gesteld, Ontvangers of derden (met inbegrip van de autoriteiten, regelgevende instanties, de klantenservice of Onderaannemers) of de al dan niet
moedwillige niet-naleving van hun verplichtingen;
– de schending van enige van de voorwaarden die van toepassing zijn op de Zending, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de onjuiste aangifte van de
Zending, het verkeerd of onvoldoende verpakken, beveiligen, markeren of etiketteren van Zendingen; – omstandigheden die buiten de controle van A&D Solutions vallen, zoals overmacht, zoals bepaald in artikel 12 hierboven of verborgen gebreken of tekortkomingen die inherent zijn aan de inhoud van de Zending;
– de aard van de Zending of enig tekort, kenmerk of inherent gebrek ervan (met inbegrip van het feit dat de Zending verboden, gevaarlijke en bederfelijke
goederen bevat, zelfs wanneer A&D Solutions de Zending initieel aanvaarde.
13.3 A&D Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product, aan andere zaken of aan personen, door bijvoorbeeld verkeerd,
ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het product.
13.4 In geen geval is A&D Solutions aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de Geadresseerde het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd. Indien de Klant, Geadresseerde of een derde wijzigingen aanbrengt in het door A&D Solutions geleverde product, sluit A&D Solutions iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.
13.5 A&D Solutions garandeert niet dat de website vrij is van storingen. De Klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse
redenen.
13.6 A&D Solutions zal pogen een volledige continuïteit van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. 
13.7 A&D Solutions is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of internet. A&D Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van A&D Solutions in, de Klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
13.8 A&D Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie, verlies van opportuniteiten, schade aan het imago of de reputatie van de Klant en elk ander zuiver economisch verlies, zelfs als
A&D Solutions zich ervan bewust was dat er zich een ergelijk nadeel of schade/verlies kon voordoen.
13.9 Indien A&D Solutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei bewezen schade, dan is de aansprakelijkheid van A&D Solutions beperkt tot het bedrag van de door de vervoerder van A&D Solutions gedane uitkering en waarvoor compensatie is voorzien.
13.10 A&D Solutions is zowel in geval van beschadiging, diefstal en verlies als in geval van vertraging van Zendingen slechts aansprakelijk overeenkomstig
de voorwaarden van de Vervoerder.
13.11 A&D Solutions is niet aansprakelijk voor de aard van de Goederen, de conformiteit ervan met de toepasselijke wetgeving, douaneafgiftes ( met
inbegrip van Geharmoniseerde Systeem codes), in welke vorm ook, noch voor de gevolgen van de beslissingen die door de douanediensten worden genomen nadat ze de hen voor controle voorgelegde Zendingen hebben gecontroleerd. A&D Solutions zal niet worden beschouwd als de producent, de distributeur of de importeur van de Goederen.
13.12 In geval van Afhaling is de Klant verantwoordelijk voor de Zendingen die klaar liggen voor een Afhaling.
13.13 A&D Solutions gaat er vanuit dat de Klant een transportverzekering heeft afgesloten, eventueel uitgebreid tegen diefstal, die voldoende dekkend is
in geval van eventuele schade.
13.14 A&D is alleen aansprakelijk voor een niet-naleving van de Overeenkomst die toeschrijfbaar is aan A&D Solutions mits de Klant onmiddellijk op de
hoogte brengt van dergelijke niet-naleving (uiterlijk zes maanden na het voorval waardoor schade werd veroorzaakt) via aangetekende brief en op een
uitgebreide manier, en mits A&D Solutions een dergelijke niet-naleving niet corrigeert binnen een redelijke periode
13.15 Onverminderd de voorwaarden in dit artikel 13, en in het geval dat A&D Solutions de Overeenkomst schendt of een verplichting uit hoofde van de
Overeenkomst niet nakomt als gevolg van een handeling of het verzuim van een derde partij of A&D Solutions verplicht is de Klant te vrijwaren als gevolg
van een handeling of het verzuim van een derde partij, is het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant tegen A&D Solutions voor een dergelijke schending of tekortkoming beperkt tot het doorgeven aan de Klant van eventuele schadebedragen die van toepassing zijn op de Klant en die A&D Solutions kan verhalen op grond van de overeenkomst van A&D Solutions met die derde partij

Van de Klant:
13.16 De Klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit zijn niet-naleving van de overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, de Operationele Gidsen en de toepasselijke wetten en reglementeringen. De Klant is onder meer aansprakelijk voor de beschadiging van Zendingen door bijvoorbeeld ongeschikte verpakkingen, evenals voor schade veroorzaakt aan de werknemers, gevolmachtigden of eigendommen van A&D Solutions of derden, elke andere of postoperator of aan andere eigendommen of Zendingen. 13.17 De Klant wordt niet bevrijdt van zijn aansprakelijkheid indien de
Verwerking van de Zendingen niet overeenstemt met de toepasselijke voorwaarden


Afwezigheid van bijzonder belang in de aflevering

13.17 A&D Solutions aanvaardt geen aangifte van “aangegeven” of “aangetekende” waarde op aan A&D Solutions of aan een van zijn werknemers bezorgde documenten. Een dergelijke verklaring van de waarde van de inhoud van een aan A&D Solutions toevertrouwde Zending zal in geen enkel geval worden beschouwd als een verklaring van een bijzonder belang in de aflevering die aanleiding zou geven tot de verplichting voor A&D Solutions om de Klant of de
geadresseerde in geval van verlies of beschadiging naargelang die waarde te vergoeden.

 

Artikel 14 Klachten en verjaring  
14.1 Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, en uiterlijk binnen 30 dagen door de Klant
schriftelijk of via de e-mail bij  A&D Solutions te zijn ingediend. Indien er niet binnen de gestelde termijn, gerekend vanaf de dag van aanbieding van een Zending, een melding is gedaan dat de Zending niet is afgeleverd, dat deze is beschadigd of vertraagd, dan wel dat de overeenkomst anderszins niet naar behoren is uitgevoerd, gaat A&D Solutions er vanuit dat de overeenkomst correct is uitgevoerd. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant uit welke hoofden ook jegens A&D Solutions vervallen na boven gestelde termijnen.
14.2 Indien een klacht gegrond is, dan dient de Klant A&D Solutions de gelegenheid te geven om alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals
overeengekomen of om compensatie te leveren. De Klant moet de inhoud van de Zending tijdens de verwerking ervan aantonen aan de hand van een aankoopbewijs. Het oorzakelijke verband tussen een bewezen fout van A&D Solutions en het door de Bestemmeling geleden verlies, dient te worden aangetoond om, indien van toepassing, een compensatie zoals vermeld in de Bijzondere voorwaarden te kunnen ontvangen.
14.3 A&D Solutions zal de voorlopige aanvaarding of verwerping van de klacht zo snel als mogelijk bevestigen. De meeste geïndustrialiseerde landen
antwoorden binnen de 14 dagen op vragen voor informatie maar overeenkomsten binnen de postale wereld laten een antwoordtijd tot 3 maanden toe. Het
eindantwoord op aanvragen en klachten kan daarom tot 3 maanden op zich laten wachten.
14.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal A&D Solutions slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 15 Opschorting en ontbinding  
15.1 A&D Solutions en de Klant zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang indien de andere partij:
1) meer dan 7 dagen in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van  de overeenkomst;
2) er omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
3) na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de andere partij de verplichtingen niet zal
nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de andere partij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
4) surseance van betaling verzoekt of deze aan de andere partij wordt verleend, ingeval een partij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval een partij niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder  of curator wordt benoemd.
5) Verzuimt een factuur geheel of gedeeltelijk te betalen voor de betalingstermijn is verstreken.
15.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van A&D Solutions op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien A&D Solutions de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 
15.3 Ingeval de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, kan A&D Solutions beslissen om één of meer van de volgende maatregelen toe te passen zonder dat
dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding.
– de Afgifte verwerpen of de Zending opschorten en de extra kosten die A&D Solutions hierbij oploopt ( bijv. opslag en administratiekosten) doorberekenen
aan de Klant – de Afgifte in kwestie verwerken, maar de standaardtarieven toepassen in plaats van de in de Overeenkomst overeengekomen tarieven.
– de Afgifte in kwestie verwerken, maar alle extra kosten die A&D Solutions hierbij oploopt, doorrekenen aan de Klant
– de uitreiking van de Zendingen van de Afgifte in kwestie uitstellen of de uitvoering van de dienst tijdelijk opschorten
15.4 De overeenkomst voor een Dienst (met uitzondering van een eenmalige dienst op aanvraag), wordt aangegaan voor een periode van minimaal 12 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en wordt stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Indien de Klant de overeenkomst wenst te ontbinden, maakt de Klant dit schriftelijk kenbaar en houdt men rekening met een opzegtermijn van 60 dagen. Ontbinding geeft geen recht op restitutie.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten  
16.1 Alle auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, know-how en andere rechten van intellectueel eigendomsrecht  berusten bij A&D Solutions. Het is de
Klant niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren. 

Artikel 17 Beveiliging en internet
17.1 A&D Solutions zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging,
vernietiging of verlies van de door de Klant via de website ingevoerde gegevens, maar A&D Solutions kan ter zake geen garantie geven. 

Artikel 18 Slotbepalingen
18.1 A&D Solutions heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Tenzij anders bepaald of overeengekomen zijn wijzigingen en aanvullingen tot nader order van toepassing op alle overeenkomsten die op en na door A&D Solutions bekend gemaakte datum van invoering van de wijziging en/of aanvullingen tot stand komen.
18.2 Indien A&D Solutions overgaat tot wijzigen en/of aanvullen, zal zij daarvan tenminste 14 dagen voor inwerkingtreding van de wijziging en/of
aanvulling schriftelijk of via e-mail mededeling doen.
18.3 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
18.4 Op elke overeenkomst tussen A&D Solutions en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen
de Klant en A&D Solutions worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar A&D Solutions gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. 
18.5
De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid, om welke reden dan ook, van een deel van de Algemene voorwaarden, de Operationele Gidsen of de Overeenkomst, heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van de Algemene voorwaarden, de
Operationele Gidsen of de Overeenkomst. De partijen komen overeen de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een soortgelijke bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Bijlage 1: bescherming persoonsgegevens
Indien A&D Solutions bij de uitvoering van de overeenkomst ten  behoeve van de Klant persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de algemene voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De begrippen “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerker”, “Betrokkene”, “Persoonsgegevens” en “Verwerking” die in dit artikel worden gedefinieerd hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in de AVG is toegekend en alle nationale of Europese wetgeving die deze regelgeving implementeren of vervolledigen, hierna de “Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming”.

 

In aanmerking nemende dat: 
19.5 het verlenen van diensten door A&D Solutions zoals in de Overeenkomst beschreven vereist dat de Klant A&D Solutions Persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot de Bestemmeling van de pakketten en van medewerkers van de Klant en deze deelt met de door A&D Solutions ingeschakelde derde partij en Verwerker Landmark Global. In de mate dat Landmark Global deze Persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van de Overeenkomst (d.w.z. voor het regelen van de uitreiking en indien van toepassing, de tracking  van het pakket)  treedt Landmark Global op als Gegevensbeheerder. Landmark Global beheert inderdaad de gegevensverwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd met het oog op de Overeenkomst, beslist welke Persoonsgegevens er moeten worden verstrekt, of deze Persoonsgegevens moeten worden verstrekt, of deze Persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor doeleinden van kwaliteitsverbetering (via lezing door machines of matching met andere gegevens), of deze Persoonsgegevens moeten worden doorgegeven aan derde partijen (die bijv. als onderaannemer voor Landmark Global optreden), hoelang deze Persoonsgegevens worden bewaard, wie toegang krijgt tot deze Persoonsgegevens, of Persoonsgegevens moeten worden doorgegeven aan een organisatie (plaatselijke operatoren voor de uitreiking) die is gevestigd in een land buiten de EER en volgens welk contractueel kader, hoe er moet worden omgegaan met de toegangs- en andere rechten van de Betrokkene, welke technische en organisatorische maatregelen er worden genomen om de Persoonsgegevens te beschermen, of Persoonsgegevens worden gebruikt om
operationele databanken te voeden met het oog op het verbeteren van adresherkenning en of Persoonsgegevens worden gematcht met gegevens inzake
voorkeuren voor de plaats van levering om de levering langs een andere route te sturen enz. 
19.6 De Klant treedt op als Gegevensbeheerder voor de Verwerking van de Persoonsgegevens waarvoor de Klant de doeleinden en de middelen van de
Verwerking bepaalt, waaronder de verzameling, het invoeren, de opslag, de bijwerking en de doorzending van de Persoonsgegevens naar Landmark Global.
Bijgevolg garandeert de Klant ten aanzien van Landmark Global dat (i) de Persoonsgegevens rechtmatig zijn verkregen van de Betrokkenen krachtens de
toepasselijke Regelgeving inzake Gegevensbescherming en rechtmatig aan Landmark Global zijn verstrekt; (ii) hij Landmark Global Persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn en die ter zake dienend zijn voor de rechtmatige en gerechtvaardigde doeleinden die in de Overeenkomst met A&D Solutions worden omschreven; (iii) hij de Betrokkenen alle noodzakelijke en relevante informatie heeft verstrekt met betrekking tot de Verwerking van hun Persoonsgegevens zoals vereist krachtens de toepasselijke Regelgeving inzake Gegevensbescherming; en (iv) de Verwerking geen rechten van derden schendt.
19.7 Landmark Global en de Klant van A&D Solutions verbinden zich ertoe beide alle verplichtingen naleven die krachtens de toepasselijk Regelgeving
inzake Gegevensbescherming aan Verwerkingsverantwoordelijken worden opgelegd voor het Verwerken van gegevens waarvoor zij als Verwerkingsverantwoordelijke optreden.
19.8 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zullen Landmark Global, A&D Solutions en de Klant van A&D Solutions ten alle tijde gedurende
en na de looptijd van de Overeenkomst de andere partij vrijwaren en schadeloosstellen tegen alle vorderingen, rechtshandelingen, juridische procedures of verliezen door een bevoegde overheid, een Betrokkene en/of een derde partij in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk die voortvloeit uit een Verwerking in het kader van de Overeenkomst of een inbreuk door de Klant van A&D Solutions, A&D Solutions, Landmark Global of hun werknemers op
hun verplichtingen inzake gegevensbescherming in het kader van de Overeenkomst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, (1) is de Klant van A&D Solutions, A&D Solutions of Landmark Global
alleen aansprakelijk tegenover de andere partij voor (i) materiële schade die rechtstreeks wordt veroorzaakt door een zware of opzettelijke fout van de Klant van A&D Solutions, A&D Solutions of Landmark Global of hun werknemers, en (ii) overlijden en lichamelijk letsel van een natuurlijke persoon veroorzaakt door een handeling of nalatigheid van de Klant van A&D Solutions, A&D Solutions of Landmark Global of hun werknemers bij de uitoefening van hun functie, (2) zijn de Klant van A&D Solutions, A&D Solutions of Landmark Global niet aansprakelijk voor
immateriële of indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, economische schade, winstderving en schade aan de reputatie of het imago van de andere partij en (3) zal de aansprakelijkheid van de Klant van A&D Solutions of Landmark Global beperkt zijn tot het jaarbedrag dat A&D Solutions per contractjaar aan de Klant heeft gefactureerd.
19.9 De Persoonsgegevens met betrekking tot de bestemmelingen van de pakketten die door de Klant van A&D Solutions aan Landmark Global worden toevertrouwd (namelijk de volgende categorieën van Persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadressen, indien van toepassing telefoonnummer(s), leveringsadres(sen), inhoud en waarde van de pakjes, Cash on Delivery-gegevens (bedrag en bankrekening), gewenste leveringsdatum of afspraak – indien meegedeeld) zullen door Landmark Global, dochterondernemingen van Landmark Global of onderaannemers worden gebruikt voor het verlenen van de Diensten die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken. Deze Persoonsgegevens zullen 13 maanden na het verlenen van de diensten worden gewist of geanonimiseerd (behalve in geval van een specifieke wettelijke verplichting). Ingeval de Diensten de levering van een pakket in een niet-EER-land omvatten, moeten voornaam, achternaam, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), leveringsadres(sen), inhoud en waarde van de pakjes en gewenste datum of afspraak worden meegedeeld aan de bevoegde buitenlandse douaneautoriteiten en aan een lokale operator die belast is met de uitreiking van het pakket in het buitenland. De e-mailadressen en telefoonnummers van de bestemmeling van het pakje die Landmark Global van de Klant van A&D Solutions ontvangt, mogen door Landmark Global worden gebruikt om hem op de hoogte te houden van de operationele status van de pakketten

(met inbegrip van de evaluatie van de operationele dienst) die Landmark Global voor hen zal leveren of om hem voor te stellen om Landmark Global via ons daarvoor bedoelde platform op de hoogte te stellen van zijn leveringsvoorkeuren. De naam, de voornaam, het adres en de e-mailadressen van de geadresseerde van het pakket kunnen door Landmark Global worden gebruikt om een veilige match te maken met de voorkeuren van de geadresseerde die in een specifiek platform zijn aangegeven.
19.20 De Persoonsgegevens met betrekking tot de personeelsleden van de Klant van A&D Solutions, zoals die door de Klant krachtens de Overeenkomt worden meegedeeld, zullen door Landmark Global worden gebruikt voor het verlenen van de Diensten die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken. Deze Persoonsgegevens zullen 36 maanden na het einde van de Overeenkomst worden gewist of geanonimiseerd (behalve in geval van een specifieke wettelijke verplichting). De Klant of de personeelsleden van de Klant mogen hun Persoonsgegevens ook inkijken (en/of, indien van toepassing, het recht op gegevensdraagbaarheid inroepen) en indien nodig laten verbeteren, vragen om ze te wissen of om de Verwerking ervan te beperken. Als een dergelijk verzoek niet wordt beantwoord, dan kunnen zij hierover een klacht indienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.dataprotectionauthority.be.
19.21 Landmark Global dient de Klant van A&D Solutions onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens die de Klant van A&D Solutions heeft verstrekt.
19.22 Met betrekking tot de Persoonsgegevens die door de Klant van A&D Solutions aan Landmark Global worden toevertrouwd:
-zal Landmark Global te allen tijde een passende gecontroleerde ICT-veiligheidsomgeving handhaven, teneinde de veiligheid van de informatie vast te leggen, te implementeren, uit te voeren, te monitoren, te evalueren, te behouden en te verbeteren.
-zal Landmark Global ervoor zorgen dat zijn werknemers alle Persoonsgegevens vertrouwelijk zullen behandelen.
-zal Landmark Global ervoor zorgen dat zijn werknemers op de hoogte worden gesteld van de vereisten en van de policy’s met betrekking tot de veiligheid
van de informatie en dat ze die vereisten en policy’s naleven.
-zal Landmark Global middelen en werknemers toewijzen met de vereiste expertise voor het uitvoeren van een specifieke taak.
-zal Landmark Global de toegang van zijn werknemers tot de Persoonsgegevens beperken, waaronder toegang vanop afstand tot de ICT-omgeving van Landmark Global, waarbij de ‘least-privileged’ en ‘need-to-know’-concepten worden toegepast en waarbij ervoor wordt gezorgd dat de taken worden gescheiden.
-zal Landmark Global ervoor zorgen dat er passende procedures worden ingevoerd om nieuwe gebruikers of bijkomende toegangsrechten te registreren en om gebruikers te deregistreren.
-zal Landmark Global veiligheidscontroles inzake fysieke toegang invoeren om te vermijden dat personen zich ongeoorloofd toegang zouden verschaffen tot plaatsen waar Persoonsgegevens worden opgeslagen of verwerkt. -zal Landmark Global zorgen voor een passende bescherming via
omgevingscontroles van alle plaatsen en systemen waar men toegang tot de Persoonsgegevens kan krijgen, teneinde verlies, beschadiging, diefstal of
aantasting van door de Klant verstrekte Persoonsgegevens te voorkomen. -zal Landmark Global zorgen voor een passende bescherming van alle goederen die Persoonsgegevens bevatten.
-zal Landmark Global ervoor zorgen dat er passende en strikte procedures worden ingevoerd met betrekking tot het verwijderen, het vernietigen en het hergebruiken van goederen die Persoonsgegevens bevatten.
-zal Landmark Global ervoor zorgen dat er logbestanden en waarschuwingen beschikbaar zijn om eventuele abnormale activiteiten te ontdekken en op te
volgen.
-zal Landmark Global zorgen voor een passende en tijdige capaciteit om het passende veiligheidsniveau van de ICT-diensten en -netwerken te handhaven,
zodat ze bestand zijn tegen aanvallen.
-zal Landmark Global controles organiseren om kwaadwillige software op te sporen en om zich er tegen te beschermen, en zal het ervoor zorgen dat er
passende “user awareness”-procedures worden ingevoerd.
-zal Landmark Global ervoor zorgen dat Persoonsgegevens tijdens de elektronische overdracht niet kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of
verwijderd.
-zal Landmark Global de contactpersoon voor veiligheid van de Klant van A&D Solutions op de hoogte brengen van elk veiligheidsgerelateerd incident,
waaronder de maatregelen die worden genomen om de impact van het incident te verkleinen en de preventieve maatregelen die worden voorgesteld om
gelijkaardige incidenten in de toekomst te voorkomen.